Egebjergklubben

Referat fra generalforsamling den 22. februar 2007

Pkt. 1 - Valg af dirigent

Hans Østergaard blev valgt og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Pkt. 2 – Formandens beretning

Årets arrangementer – Fastelavn, Sct. Hans, banko samt julehygge – havde alle haft stor tilslutning, hvilket kassereren også havde været glad for.

Udover de faste arrangementer havde Egebjergklubben også haft et kursus i 1. hjælp i samarbejde med Beredskabsstyrelsen.

TorsdagsTræf sørgede også i 2006 for et pænt overskud. Ønsket er stadig, at flere vil slå sig ned, f.eks. i forbindelse med leje af klubben og de dertil hørende aktiviteter.

I oktober-nummeret af Egebjergbladet var indlagt et spørgeskema, som man bad den enkelte husstand udfylde og aflevere. Svarprocenten på 5,1 % var meget skuffende. De indkomne forslag er nu ved at blive analyseret og vil så vidt muligt blive udført.

Et privat brev, der ved en fejltagelse var kommet i Egebjergbladet, signalerede, at der stadig var problemer Egebjergklubben og Fællesvirket imellem. Dette er absolut ikke tilfældet.

Formanden sluttede af med at takke alle, der støtter klubben økonomisk, giver en hjælpende hånd ved arrangementer, Egebjerg Grillen for hjælp ved billetsalg til diverse arrangementer samt Flemming Adrian for billeder til opslagstavlen. Der var også en tak til Erik Hagen, som desværre træder ud af bladudvalget, samt tak til Thomas Seeberg, fordi han med kort varsel tiltrådte som ny redaktør af Egebjergbladet.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som de ca. 35 fremmødte godkendte med applaus.

Pkt. 3 – Kassererens beretning

Kassereren gennemgik regnskabet, som viste et pænt overskud.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4 – Forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag; men bestyrelsen foreslog, at der bliver indført telefonpenge m.v. til formand og kasserer til dækning af telefon- og kørselsudgifter.

Det blev vedtaget at hver modtager 800,00.

Pkt. 5 – Valg til bestyrelsen

Lene Jensen og Bjørn Kraglund havde ønsket at træde ud af bestyrelsen, men ville godt fortsætte som suppleanter.

Følgende blev valgt:

Bestyrelse

Lone tegner (genvalg)

Ulla Houe (genvalg)

Thomas Seeberg (nyvalg)

Henrik Jensen (nyvalg)

Suppleanter:

Finn Jappe (genvalg)

Ib Mørk (genvalg)

Bjørn Kraglund (nyvalg)

Lene Jensen (nyvalg)

Revisorer

Lis Folke Christensen (genvalg)

Andreas Abitz (genvalg)

Revisorsuppleant

Jytte Kraglund (genvalg)

Pkt. 6 – Eventuelt

Der var intet under dette punkt

Dirigenten sluttede generalforsamlingen ca. kl. 20.45 med at takke for god ro og orden.

 

Ib Mørk (referent)